DICTIONARY
TTS Voice
 virtual keyboard

English Italian Dictionary
    yo-yo

by Google
    iò-iò

More Translations


English dictionaries
Word yo-yo has been found in the following dictionaries:

English-Italian