DICTIONARY
TTS Voice
 virtual keyboard

Italian French Dictionary
    yo-yo

by Google
    

More Translations


Italian dictionaries
Word yo-yo has been found in the following dictionaries:

Italian-French